Vedtægter for Nordfyns Erhvervsråd
 

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 12. marts 1991


 
§ 1 Virkeområde

 

Nordfyns Erhvervsråd har virkeområde i Nordfyns Kommune.

 


§ 2 Formål

 

Nordfyns Erhvervsråd har til formål:
At virke til fremme af erhvervslivet i området ved at yde assistance til bestående virksomheder og ved at medvirke til oprettelse af nye.
At virke til fremme af samarbejde og forståelse mellem områdets forskellige erhvervsgrene.
At virke til fremme af samarbejdet mellem erhvervslivet og de kommunale myndigheder med henblik på udvikling af erhvervslivet og beskæftigelsen i området.
At medvirke til udvikling og styrkelse af befolkningsgrundlaget.§ 3 Medlemmer


Selskaber, organisationer, institutioner, firmaer og enkeltpersoner kan optages som medlemmer af erhvervsrådet.
Enkeltpersoner kan dog ikke samtidig repræsentere et selskab, organisation m.v.§ 4 Økonomi


Erhvervsrådets økonomiske midler fremskaffes gennem kontingent fra medlemmerne, tilskud fra kommunen og ved salg af ydelser.
Regnskabsåret følger kalenderåret.§ 5 Kontingenter


Det årlige kontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent betales forud et år ad gangen. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest to måneder efter fremsendelse af opkrævning, kan slettes af bestyrelsen.


 
§ 6 Generalforsamling

 
Erhvervsrådets øverste myndighed er medlemmerne, der udøver denne myndighed på generalforsamlingen.
 
Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt til medlemmerne inden udgangen af februar måned, med 2 ugers varsel. Indkaldelsen kan ske via e-mail til medlemmer, som udtrykkeligt har accepteret denne indkaldelsesform. Endvidere annonceres generalforsamlingen i et eller fl ere lokale dag- eller ugeblade 2 uger forinden.
 
Indkaldelserne skal indeholde eventuelle forslag fra bestyrelsens side.
Forslag til generalforsamlingen, herunder vedtægtsændringer, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, og udsendes straks til medlemmerne.
 
Ekstraordinær generalforsamling kan - med 2 ugers varsel – indkaldes af bestyrelsen eller når mindst ¼ af medlemmerne kræver dette skriftligt med angivelse af dagsorden.


 
§ 7 Generalforsamlingens dagsorden


På den ordinære generalforsamling, der afholdes inden udgangen af marts måned, behandles følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer, herunder
vedtægtsændringer
5. Godkendelse af budget herunder kontingent for det løbende år
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
7. Valg af 2 revisorer samt suppleant
8. Eventuelt
 
De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, og hvert medlem har én stemme.
 
Vedtægtsændringer kan, når de er angivet i dagsordenen med deres fulde ordlyd, vedtages på en generalforsamling ved simpel stemmeflerhed.
 
Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan højst have 1 fuldmagt.
Generalforsamlingen kan ved flertalsbeslutning optage andre kommuner i rådet.
 


§ 8 Bestyrelse


En bestyrelse på 9 medlemmer forestår erhvervsrådets daglige ledelse.
Tre af disse medlemmer udgøres af hhv. Nordfyns Kommunes borgmester og 2 andre personer udpeget af kommunalbestyrelsen blandt dens medlemmer. De øvrige 6 vælges på generalforsamlingen.
Der vælges 2 suppleanter. Suppleanterne vælges for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Alle valg gælder for 2 år ad gangen.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte selvstændigt arbejdende udvalg, hvis medlemmer kan udpeges også uden for kredsen af Erhvervsrådets medlemmer. Bestyrelsen ansætter / afskediger fornødent personale.
Som tilknyttet til bestyrelsen udpeger DI Nordfyn og LO Nordfyn hver en repræsentant, som kan deltage i bestyrelsesmøderne. Denne deltagelse er med taleret men uden stemmeret. Udpegningen følger
valgperioden for ordinære bestyrelsesmedlemmer.
Indtil den første ordinære generalforsamling i år 2000 fungerer bestyrelserne fra de sammenlagte erhvervsråd (Otterup Erhvervsråd og Nordfyns Erhvervsråd) som fælles bestyrelse.
 
 

§ 9 Bestyrelsesmøder


Bestyrelsesmøder afholdes normalt kvartalsvis og i øvrigt efter behov.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer, deraf formanden eller næstformanden, er til stede.
Bestyrelsesmøderne ledes af formanden og i dennes fravær af næstformanden.
Ved stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.
 
 

§ 10 Tavshedspligt


Bestyrelse og personale har tavshedspligt om enhver oplysning, der er meddelt under fortrolighed.
 


§ 11 Forpligtelse


Erhvervsrådet tegnes af formanden eller næstformanden, i forening med et bestyrelsesmedlem.
Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
Erhvervschefen/- sekretæren fungerer som sekretær for bestyrelsen og arbejder efter de af bestyrelsen angivne retningslinier og i overensstemmelse med ansættelseskontrakt.
 


§ 12 Opløsning af rådet


Beslutning om erhvervsrådets ophør kan træffes på samme måde som gældende for vedtægtsændringer. Dog skal beslutningen bekræftes, stadig blot med simpel stemmeflerhed, på en efterfølgende generalforsamling afholdt mindst 2 og senest 4 uger senere.
Generalforsamlingen træffer beslutning om anvendelse af rådets økonomiske midler i overensstemmelse med rådets formålsparagraf.
 
 

§ 13 Ikrafttrædelse


Disse vedtægter træder i kraft den 30. maj 2007.
 
Oprindelig vedtaget på generalforsamling den 12. marts 1991
Ændringer foretaget den 16. december 1999
Ændringer foretaget den 30. maj 2007

 


 
Nordfyn Erhverv
Sunekær 1
5471 Søndersø
Tlf: 63 88 20 30
Fax: 63 88 20 39
www.nordfynerhverv.dk
Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.